Senior Finance Business Partner 21 views

Senior Finance Business Partner 

Salary scale SO1- PO1: £30,429 – £37,113 per annum

Full time and 12 months Fixed Term (Maternity Cover)

This is an exciting opportunity to join Bridgend College as a Finance Assistant. 

You will be controlling the recording and monitoring of income and expenditure, providing an effective and timely financial and management reporting service to internal and external users.

You will have the ability to provide informed and objective advice to colleagues, Finance Manager and SLT and be able to demonstrate a high level of ICT literacy and understanding. You will be a minimum part Qualified Accountant – ACCA or equivalent. Experience of working in the Education sector and possessing 5 Years accounting experience is desirable.

For further information, please view the job information pack

Closing date: 21st November 2021

Interview date: 2nd December 2021 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity.  We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Uwch-Bartner Busnes Cyllid 

Graddfa gyflog S01-PO1: £30,429 – £37,113 y flwyddyn

Llawn Amser a Thymor Penodol am 12 mis – dros gyfnod mamolaeth

Byddwch yn rheoli’r broses o gofnodi a monitro incwm a gwariant, a darparu gwasanaeth adrodd cyllid a rheoli amserol ac effeithiol i ddefnyddwyr mewnol ac allanol.

Bydd gennych y gallu i roi cyngor gwybodus a gwrthrychol i gydweithwyr, y Rheolwr Cyllid, a’r Uwch Dîm Arwain ac yn gallu dangos lefel uchel o lythrennedd a dealltwriaeth o ran TGCh. Byddwch yn o leiaf yn rhannol gymwysedig fel cyfrifydd – ACCA neu gyfwerth. Mae profiad o weithio yn y sector addysg a 5 mlynedd o brofiad cyfrifyddu yn ddymunol. 

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Dyddiad cau: 21ain Tachwedd 2021

Dyddiad y cyfweliad: 2il Rhagfyr 2021 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Rydym wrthi’n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o’r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a’u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.

More Information

Job Search

Company Search

Login/Register

Login

Register


Contact

Stay connected!